ic_bus 84

Withington Shops to Chorlton Green

via Southern Cemetery, Merseybank Estate & Chorlton

Timetable

Print Timetable Go to top Monday to Friday - 84 - Withington - Chorlton Green

             
Minehead Ctr
Withington (N)
09:17 10:17 11:17 12:17 13:17 14:17
Patten St
Withington (W)
09:22 10:22 11:22 12:22 13:22 14:22
Southern Cemetery
Chorlton (Stop H)
09:28 10:28 11:28 12:28 13:28 14:28
Merseybank Ave (Nbd)
09:36 10:36 11:36 12:36 13:36 14:36
Cundiff Rd
Chorltonville (N)
09:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45
Vicars Rd
Chorlton (N)
09:49 10:49 11:49 12:49 13:49 14:49

Print Timetable Go to top Monday to Friday - 84 - Chorlton Green - Withington

               
Chorlton Green
at
--- 09:50 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50
Cundiff Rd
Chorltonville (S)
--- 09:53 10:53 11:53 12:53 13:53 14:53
Merseybank Avenue
--- 10:01 11:01 12:01 13:01 14:01 15:01
Southern Cemetery
Chorlton (Stop J)
09:05 10:05 11:05 12:05 13:05 14:05 15:05
Patten St
Withington (W)
09:12 10:12 11:12 12:12 13:12 14:12 ---
Minehead Ctr
Withington (N)
09:16 10:16 11:16 12:16 13:16 14:16 ---

Print Timetable Go to top Saturday - 84 - Withington - Chorlton Green

             
Minehead Ctr
Withington (N)
09:17 10:17 11:17 12:17 13:17 14:17
Patten St
Withington (W)
09:22 10:22 11:22 12:22 13:22 14:22
Southern Cemetery
Chorlton (Stop H)
09:28 10:28 11:28 12:28 13:28 14:28
Merseybank Ave (Nbd)
09:36 10:36 11:36 12:36 13:36 14:36
Cundiff Rd
Chorltonville (N)
09:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45
Vicars Rd
Chorlton (N)
09:49 10:49 11:49 12:49 13:49 14:49

Print Timetable Go to top Saturday - 84 - Chorlton Green - Withington

               
Chorlton Green
at
--- 09:50 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50
Cundiff Rd
Chorltonville (S)
--- 09:53 10:53 11:53 12:53 13:53 14:53
Merseybank Avenue
--- 10:01 11:01 12:01 13:01 14:01 15:01
Southern Cemetery
Chorlton (Stop J)
09:05 10:05 11:05 12:05 13:05 14:05 15:05
Patten St
Withington (W)
09:12 10:12 11:12 12:12 13:12 14:12 ---
Minehead Ctr
Withington (N)
09:16 10:16 11:16 12:16 13:16 14:16 ---


Generated on 27/09/2022 08:43
None