ic_bus 345

Ashton-under-Lyne Interchange - Dukinfield

via Audenshaw

Timetable

Print Timetable Go to top Monday to Friday - 345 - Denton, Pendle Road - Ashton

       
Pendle Road, Circular Road Estate 19:02 21:02 23:02
Crown Point, Denton 19:07 21:07 23:07
Old Pack Horse, Audenshaw 19:12 21:12 23:12
Ashton-under-Lyne Interchange 19:22 21:22 23:22

Print Timetable Go to top Monday to Friday - 345 - Ashton - Denton, Pendle Road

       
Ashton-under-Lyne Ashton-under-Lyne Interchange 18:44 20:44 22:44
Old Pack Horse, Audenshaw 18:53 20:53 22:53
Crown Point, Denton 18:59 20:59 22:59
Pendle Road, Circular Road Estate 19:01 21:01 23:01

Print Timetable Go to top Saturday - 345 - Denton, Pendle Road - Ashton

       
Pendle Road, Circular Road Estate 19:02 21:02 23:02
Crown Point, Denton 19:07 21:07 23:07
Old Pack Horse, Audenshaw 19:12 21:12 23:12
Ashton-under-Lyne Interchange 19:22 21:22 23:22

Print Timetable Go to top Saturday - 345 - Ashton - Denton, Pendle Road

       
Ashton-under-Lyne Ashton-under-Lyne Interchange 18:44 20:44 22:44
Old Pack Horse, Audenshaw 18:53 20:53 22:53
Crown Point, Denton 18:59 20:59 22:59
Pendle Road, Circular Road Estate 19:01 21:01 23:01

Print Timetable Go to top Sunday - 345 - Denton, Pendle Road - Ashton

               
Pendle Road, Circular Road Estate 09:02 11:02 13:02 15:02 17:02 19:02 21:02
Crown Point, Denton 09:07 11:07 13:07 15:07 17:07 19:07 21:07
Old Pack Horse, Audenshaw 09:12 11:12 13:12 15:12 17:12 19:12 21:12
Ashton-under-Lyne Interchange 09:22 11:22 13:22 15:22 17:22 19:22 21:22

Print Timetable Go to top Sunday - 345 - Ashton - Denton, Pendle Road

               
Ashton-under-Lyne Ashton-under-Lyne Interchange 10:44 12:44 14:44 16:44 18:44 20:44 22:44
Old Pack Horse, Audenshaw 10:53 12:53 14:53 16:53 18:53 20:53 22:53
Crown Point, Denton 10:59 12:59 14:59 16:59 18:59 20:59 22:59
Pendle Road, Circular Road Estate 11:01 13:01 15:01 17:01 19:01 21:01 23:01


Generated on 21/04/2021 21:40